Podmiot odpowiedzialny
MPJGlass – Marcin Borecki Topolowa 30/122 03-138 Warszawa NIP: 511-024-89-10

MPJGlass – Marcin Borecki świadczy usługi w ramach obiektu Apartament106 nie będącego obiektem hotelowym.
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonania rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Apartamencie106. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu – Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.apartament106.pl oraz w Apartamencie106.

1.Apartament106 wynajmowany jest na doby. Doba zaczyna się od 15.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia.
2.MPJGlass- Marcin Borecki uwzględnia życzenia Gości dotyczące przedłużenia pobytu w miarę dostępności Apartamentu106.
3.Niedokonanie przez Gościa wymeldowania do godziny 11.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu, jest traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę. Opłata za kolejną dobę pobytu zostanie naliczona według obowiązującej ceny za pobyt w danym dniu.
4.MPJGlass- Marcin Borecki zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu, gdy Gość nie wymeldował się do godziny 11.00 w dniu, w którym upływa termin pobytu lub wyjechał i nie ma z nim kontaktu – rzeczy Gościa zostaną spakowane i będą przechowane do momentu przyjazdu Gościa.
5.Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Gościa jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 120 PLN
6.Podstawą do zameldowania Gościa jest uregulowanie płatności w terminie.
7.Podając dane karty kredytowej Gość wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za nabytą usługę.
8.Gość nie może udostępniać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezameldowane mogą przebywać w Apartamencie106 od godziny 7.00 do godziny 22.00 (nie więcej niż dwie osoby).
9.MPJGlass- Marcin Borecki może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas pobytu rażąco naruszał postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Apartament106 lub mieniu innych Gości.
10.MPJGlass- Marcin Borecki zastrzega możliwość nie wydania kluczy osobie będącej pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowującej się agresywnie przez co stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla osób i mienia.
11.W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Menadżera obiektu (Justyna Borecka 782-301-688 lub kontakt@apartament106) co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
12.Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie okien i drzwi wejściowych do apartamentu.
13.Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez dzieci przebywające pod ich opieką.
14.W Apartamencie106 z górnego łóżka piętrowego może korzystać osoba o maksymalnej wadze 80kg. 15.W Apartamencie106 Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje i swoich dzieci zdrowie i życie. 16.MPJGlass- Marcin Borecki nie ponosi odpowiedzialności wobec Gości z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów mających wartość materialną i niematerialna wniesionych do Apartamentu106, samochodów pozostawionych na terenie obiektu oraz rzeczy w nim pozostawionych. Gość powinien zawiadomić Menadżera o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w celu podjęcia właściwych działań. 17.Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Apartamencie106 przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy MPJGlass- Marcin Borecki przechowa powyższe przedmioty przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty zostaną zlikwidowane. Artykuły spożywcze oraz bielizna nie będą przechowywane.
18.W przypadku wystąpienia usterek w Apartamencie106, Gość zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Menadżera. Jeśli usterki nie uda się usunąć, MPJGlass- Marcin Borecki dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości złagodzić niedogodności.
19.W Apartamencie 106 obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego. Zachowanie Gości poza godzinami ciszy nocnej także nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
20.Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia apartamentu. Powyższe postanowienie nie dotyczy urządzeń typu ładowarka, zasilacz oraz komputerów.
21.Gość ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby przebywające w apartamencie podczas pobytu w Apartamencie106.
22.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu106 powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
23.W przypadku wyrządzenia przez Gościa lub osoby go odwiedzające szkody w lokalu, która spowoduje niemożność czasowego użytkowania, Gość ponosi pełną opłatę za ilość dni wyłączenia z użytkowania zgodną z cennikiem i pokrywa koszt powstałej szkody.
24.MPJGlass- Marcin Borecki może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która łamie regulamin. Gość naruszający regulamin zobowiązany jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
25.Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych MPJGlass- Marcin Borecki zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz 883 z późn.zm.) Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
26.Jednostką płatniczą gotówkową jest złoty polski (PLN).
27.W Apartamencie106 obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Kara za palenie w Apartamencie wynosi 200,00PLN.
28.Zwierzęta nie są akceptowane w Apartamencie106.
29.W przypadku stwierdzenia, że w lokalu przebywa większa liczba osób niż zgłoszona, zostanie pobrana opłata 100,00 PLN za każdą dodatkową osobę.
30.Zabrania się organizowania imprez w Apartamencie106. Za zorganizowanie imprezy MPJGlass- Marcin Borecki obciąży Gościa karą w wysokości 1.000,00PLN.
31.W ramach pobytu w Apartamencie106 przysługuje jedno miejsce postojowe w garażu podziemnym o nr 046.
32.W ramach pobytu w Apartamencie106 przysługuje jednorazowe wejście do 100minut na basen dla zgłoszonej w dniu rezerwacji liczby gości.
33.Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w Apartamencie106, które mogą naruszyć dobre imię MPJGlass- Marcin Borecki
34.Zezwala się na publikowanie zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w Apartamencie106 w celach reklamowych, informacyjnych, nienaruszających dobre imię MPJGlass- Marcin Borecki
35.MPJGlass- Marcin Borecki zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.

Życzymy przyjemnego pobytu!